PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Rozbudowana sieć dystrybucji i obsługi umożliwia wszystkim klientom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, łatwy dostęp do oddziałów firmy.

Forma prawna
PZU SA prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej od 23 grudnia 1991 roku - w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku - tekst jednolity DzU z 1996 r., Nr 11, poz. 62 z późn. zm.).

Nazwa PZU jest dla wielu Polaków symbolem dwustuletniej historii ubezpieczeń w Polsce. W ciągu tych lat Grupa PZU osiągnęła i utrzymuje pozycję największej instytucji ubezpieczeniowej na polskim rynku.

Przełomowe daty

1803 - powstaje Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych - najsilniejsze i najprężniejsze spośród innych socjetat czyli towarzystw ogniowych, istniejących wówczas na polskich ziemiach zaboru pruskiego. Datę powstania Towarzystwa uważa się za początek działalności polskich towarzystw ubezpieczeniowych - do niej odwołuje się PZU SA w swoim historycznym rodowodzie.

1807 - utworzenie Towarzystwa Ogniowego dla Miast w Księstwie Warszawskim - do jego władz weszli przedstawiciele ubezpieczonych, co nadało mu charakter stowarzyszenia społecznego.

1870 - powstaje Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, które nawiązuje rozległe stosunki reasekuracyjne z towarzystwami ubezpieczeniowymi m.in. w Anglii, Austrii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych jego domeną były ubezpieczenia rolne i przemysłowe.

1921 - powołanie Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych - pierwszej realnie ogólnopolskiej instytucji samorządowej o wszechstronnej ofercie na pierwszym miejscu były ubezpieczenia ogniowe (obowiązkowe), na drugim - komunikacyjne, na trzecim - życiowe.

1927 - przekształcenie Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych - dla milionów Polaków nazwa towarzystwa stała się wkrótce synonimem pewności i zaufania do systemu ubezpieczeniowego.

1952 - przekształcenie po II wojnie światowej PZUW w Państwowy Zakład Ubezpieczeń, który utrzymał państwowy monopol na działalność ubezpieczeniową oraz portfel ubezpieczeń życiowych (prowadzonych wcześniej przez Pocztową Kasę Oszczędności).

1991 - zmiana ustroju gospodarczego powoduje przekształcenie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz wyłonienie siostrzanej firmy PZU Życie SA, następuje reorganizacja zakresu działalności PZU SA utrzymuje pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych, PZU Życie SA przejmuje ubezpieczenia życiowe.

1998 - Minister Skarbu Państwa podpisał umowę z ABN Amro Bank (Polska) SA, podmiotem wybranym na doradcę MSP przy prywatyzacji PZU SA

1999 - Minister Skarbu Państwa ogłosił zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia pakietu 30% zwykłych imiennych akcji PZU SA. Przedmiotem rokowań objęto w szczególności: cenę za akcję, zobowiązania dotyczące zapewnienia rozwoju Spółki oraz sposób zabezpieczenia tych zobowiązań. Zgodnie z przyjętą strategią prywatyzacji, Minister Skarbu Państwa określił w zaproszeniu, iż akcje PZU SA może nabyć inwestor branżowy lub grupa inwestorów z udziałem inwestora branżowego, przy czym jeden podmiot nie może nabyć mniej niż 10% akcji.

5 listopada 1999 r. - podpisano umowę o sprzedaży inwestorowi strategicznemu 30% akcji PZU SA. Umowa sprzedaży obejmuje pakiet 2.590.569 akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w Warszawie na rzecz Konsorcjum Eureko B.V. z siedzibą w Amsterdamie w Holandii i BIG Banku Gdańskiego SA z siedzibą w Warszawie. Akcje będące przedmiotem umowy stanowią 30% kapitału akcyjnego PZU SA. Eureko kupiło 1.727.046 akcji, co stanowi 20% kapitału akcyjnego PZU SA, BIG Bank Gdański SA kupił 863.523 akcje, czyli 10% kapitału spółki.

3 lipca 2000 r. - ruszył proces podpisywania umów nieodpłatnego zbycia akcji PZU SA uprawnionym pracownikom. Pula akcji przeznaczonych na ten cel to 15% kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z ustawą o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dz.U. nr 118, poz. 561 z późn. zm.). Do nieodpłatnego nabycia akcji uprawnionych było 19 395 osób. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji mogło być realizowane do 10 lutego 2001 roku. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasało.
Z prawa tego mógł również skorzystać spadkobierca pracownika uprawnionego do nieodpłatnego nabycia akcji, legitymujący się prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po uprawnionym pracowniku lub osoba, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po uprawnionym pracowniku najpóźniej w dniu 10 lutego 2001 roku, w przypadku późniejszego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po uprawnionym pracowniku.

4 października 2001 r. - Minister Skarbu Państwa oraz Eureko BV podpisali umowę warunkową sprzedaży przez Skarb Państwa 21% akcji PZU SA na rzecz Eureko BV - działając na podstawie zgody Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zezwalającej na zbycie 21% akcji PZU SA. Wejście w życie podpisanej umowy uzależnione jest m.in. od uzyskania przez Eureko BV odpowiednich zezwoleń, w tym głównie zgody MSWiA w terminie do 31 grudnia 2001 r. Podpisanie powyższej umowy stanowi początek realizacji II etapu prywatyzacji. Minister Skarbu Państwa i Eureko BV uzgodniły, że podejmą wspólne działania w celu zorganizowania sprzedaży pozostałych akcji PZU SA należących do Skarbu Państwa w drodze oferty publicznej nie później niż do końca 2002 r.